Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
gradient
Základní škola a mateřská škola Chodová Planá
Základní
a mateřská škola
Chodová Planá
bg-obsah

Školní poradenské pracoviště

Školní  poradenské  pracoviště  spadá do  oblasti  poradenských služeb  ve škole.  Program pedagogického poradenství zpracovává a aktualizuje tým pracovníků školy:

výchovný poradce:                                                                                    Mgr. Jan Ambrož

učitel-metodik pro přípravu školního vzdělávacího programu:     Mgr. Ivana Jelínková

školní metodik prevence:                                                                        Mgr. Monika Pelánová

 

Standardní činnosti školního poradenského pracoviště

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným  zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí  školní  poradenské  služby  nezletilému  žákovi  je  informovaný  souhlas  jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

 

Náplň činnosti jednotlivých poradenských pracovníků ŠPP 

konzultační hodiny kdykoli po předchozí domluvě

kontakt:  Mgr. Jan Ambrož – 605 722 411      

 

Náplň práce výchovného poradce

Výchovný poradce  vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a  metodické.

 

Poradenské činnosti

 • spolupráce   se   školskými   poradenskými   zařízeními  (pedagogicko -psychologická poradna,  speciálně  pedagogické  centrum)  a  středisky výchovné  péče  při  zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
 • vyhledávání  a  orientační  šetření  žáků,  jejichž  vývoj  a  vzdělávání  vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky
 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • příprava  podmínek  pro  integraci  žáků  se  zdravotním  postižením  ve  škole,
 • koordinace poskytování poradenských služeb  těmto  žákům  školo  a  školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků
 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků a  individuální  poradenství  v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem, zákonnými zástupci žáků)

 

Metodické a informační činnosti

 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

 

školní metodik prevence: Mgr. Monika Pelánová

konzultační hodiny kdykoli po předchozí domluvě

kontakt: 374 792 590 

 

Náplní práce školního metodika prevence

Školní  metodik  prevence  vykonává    činnosti    metodické,    koordinační,    informační a  poradenské.

Metodické a koordinační činnosti

 • tvorba preventivního programu školy
 • realizace aktivit školy zaměřených  na  prevenci  záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a   kriminálního   chování,   rizikových projevů sebepoškozování a dalších   sociálně patologických jevů
 • metodické vedení činnosti  pedagogických  pracovníků  školy v oblasti  prevence sociálně patologických  jevů 
 • vyhledávání  problémových  projevů  chování,  preventivní  práce s třídními kolektivy
 • příprava aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců
 • koordinace   spolupráce   školy s orgány   státní   správy   a   samosprávy, mající v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů
 • vedení  písemných  záznamů  umožňujících  doložit  rozsah  a obsah činnosti  školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření

 

Informační činnosti

 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy

 

Poradenské činnosti

 • poskytování  poradenských služeb žákům s rizikem či projevy sociálně patologického chování a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště

spolupráce s třídními učiteli při  zachycování  varovných  signálů  spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd


nahoru